Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Preventiecoaching: om verzuim te verkorten of te voorkomen

Bespreking preventiecoaching People in Place

Preventiecoaching heeft als doel de werknemer met mentale klachten te ondersteunen en op te vangen, voordat de werknemer zich ziek meldt of direct na de ziekmelding. Uiteindelijk om de duur van het verzuim te verkorten of zelf te voorkomen.

Wanneer preventiecoaching?

Regelmatig melden werknemers zich ziek met vage lichamelijke en stress gerelateerde klachten, terwijl er psychische problemen op de achtergrond spelen. Het is voor de werkgever in dergelijke gevallen lastig om inzicht te verkrijgen in wat er in het leven of werk van de werknemer speelt en hier adequaat op te reageren. Psychische problemen bij werknemers zijn vaak complex. Zeker omdat ze gerelateerd zijn aan het werk, de thuissituatie en/of de persoon zelf of een combinatie van deze factoren.

De ervaring leert dat de verzuimbegeleiding van werknemers met psychische problematiek vaak moeizaam verloopt. Snel en helder inzicht in wat er speelt en de mogelijkheden tot interventie zijn voor zowel de werknemer als de werkgever van groot belang. Voor de werkgever zorgt dit voor inzicht in het herstelproces en voor de werknemer voor directe ondersteuning, daar waar in de reguliere zorg wachttijden zijn. Het ziekteverzuim kan op deze manier worden beperkt en de goede relatie tussen werknemer en werkgever blijft behouden.

Situaties die invloed hebben op mentale belastbaarheid:

Mentale klachten kunnen ontstaan door heftige gebeurtenissen in het leven waardoor de werknemer tijdelijk een steun in de rug nodig heeft. De aard van het verzuim kan liggen in verminderde mentale belastbaarheid als gevolg van een life-event of andere privé-gerelateerde problematiek of in een psychische medische aandoening.

Werkwijze preventiecoaching

De preventie/ terugkeercoach brengt door middel van een gericht vragenprotocol in kaart wat de oorzaak is van het mentale verzuim. Op grond daarvan kan er direct gerichte ondersteuning ingezet worden. De aard van het verzuim kan liggen in verminderde mentale belastbaarheid als gevolg van een life-event of andere privé-gerelateerde problematiek of in een psychische medische aandoening.

Preventie coaching

Bij verminderde mentale belastbaarheid draagt de preventiecoach de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van een coachingstraject. Dit traject is gericht op een zo snel mogelijke terugkeer in het eigen dan wel ander passend werk bij de eigen werkgever. Bij een psychische medische aandoening stelt de preventiecoach op korte termijn een verwijzing naar een psycholoog voor. De preventiecoach vervult in deze de rol van procesbewaker. Hoe verloopt het behandeltraject bij de psycholoog? De preventiecoach fungeert als spil tussen werkgever, werknemer en behandelaar. Zodra de betreffende werknemer weer re-integratiemogelijkheden heeft, draagt de preventiecoach, in overleg met de werkgever en de werknemer, zorg voor het opstarten van de re-integratie. Zo nodig schakelt de preventiecoach hierbij een arbeidsdeskundige in.

Zoeken