Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

re-integratie tweede spoor mislukt

external image

Re-integratie tweede spoor mislukt, wat nu?

Wanneer een werknemer niet op de eigen werkplek of binnen de eigen organisatie kan re-integreren, wordt er een re-integratie tweede spoor ingezet. Dat betekent dat een werknemer na arbeidsongeschiktheid re-integreert bij een andere organisatie.

In sommige gevallen komt het voor dat een re-integratie tweede spoor mislukt. Op deze pagina leggen we je uit wat hiervan de meest voorkomende redenen zijn en wat je als werkgever kunt doen om een mislukte re-integratie in spoor 2 alsnog te laten slagen.

Wanneer is een re-integratie 2e spoor volgens UWV mislukt?

In de werkwijzer poortwachter legt UWV niet uit wanneer een 2e spoor mislukt, maar juist wanneer het gaat om een bevredigend resultaat. Dat is namelijk het doel dat door UWV wordt gesteld.Er is sprake van een bevredigend resultaat als, aansluitend aan de verplichte loondoorbetalingsperiode, aan de volgende zaken wordt voldaan:

  • De werknemer verricht passend werk met een structureel karakter dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden en oorspronkelijke beloning:
    - binnen het eigen bedrijf (spoor 1)
    - buiten het eigen bedrijf (met toestemming van de werknemer)

Als dit niet mogelijk blijkt, dan is een bevredigend resultaat ook bereikt in de volgende situatie:

  • De werknemer verricht passend werk met een structureel karakter met een loonwaarde van meer dan 65% van het oorspronkelijke loon (van voor de eerste ziektedag). Het moet in dit geval wel gaan over een situatie die bereikt is na intensieve re-integratie.

Het is hierbij niet de bedoeling dat de werkgever aan de werknemer na drie maanden ziekte dit werk voor meer dan 65% van het oude loon aanbiedt en vervolgens geen verdere inzet toont. Ook is hetin dit geval van belang dat werkgever en werknemer het erover eens zijn dat er redelijkerwijs niet meer van de werkgever kan worden verwacht.

Een werknemer hoeft een dergelijk aanbod niet te accepteren als die binnen het eigen bedrijf of daarbuiten concrete herplaatsingsmogelijkheden heeft gesignaleerd, die beter aansluiten bij zijn of haar functionele mogelijkheden en waarmee die wellicht een hogere loonwaarde kan realiseren en van de werkgever in redelijkheid kan worden gevraagd die aan te bieden.

Werkhervatting met structureel karakter

Een werkhervatting moet een structureel karakter hebben. Dit betekent dat de werknemer aansluitend aan de verplichte loondoorbetalingsperiode in deze arbeid blijft werken. Het uitgangspunt is dat het om een aanstelling voor onbepaalde tijd gaat. De herplaatsing hoeft niet voor het einde van de wachttijd feitelijk en formeel te zijn geëffectueerd.

Een enkel ‘voornemen’ tot herplaatsing is echter niet voldoende. Er moet wel sprake zijn van een onherroepelijke toezegging en de loondoorbetaling moet per einde wachttijd ononderbroken doorlopen. Slechts in die gevallen waarin een aanstelling voor onbepaalde tijd niet mogelijk is, kan bij een nieuwe werkgever een aanstelling voor minimaal 6 maanden (gerekend vanaf het einde van de verplichte loondoorbetalingsperiode) worden geaccepteerd.

De oorspronkelijke werkgever zal aannemelijk moeten maken dat binnen afzienbare tijd geen betere alternatieven beschikbaar komen.

Passend werk

Onder passend werkwordt verstaan: alle arbeid die aansluit bij de krachten en bekwaamheden van de werknemer, tenzij die in redelijkheid niet aan de werknemer kan worden opgedragen.

Functionele mogelijkheden

Onder werk dat aansluit bij de functionele mogelijkheden wordt werk verstaan dat qua belasting past bij de belastbaarheid van de werknemer.

Een naar behoren afgerond re-integratietraject

In gevallen waarin een bevredigend resultaat aantoonbaar niet kan worden bereikt, wordt ook van een naar behoren afgerond re-integratietraject gesproken in de volgende gevallen:

  • Spoor 1 is voldoende onderzocht en een adequaat re-integratietraject in spoor 2 is opgestart en waar mogelijk afgerond
  • Het niet of onvoldoende(meewerken van de werknemer aan het naar behoren afronden van een re-integratietraject is volledig aan de werknemer te wijten
  • De sanctiemaatregelen van de werkgever naar de werknemer zijn zonder succes toegepast

Wat zijn oorzaken dat re-integratie tweede spoor mislukt?

Het komt voor dat re-integratie tweede spoor mislukt. Daar zijn uiteenlopende redenen voor. Een overzicht van veel voorkomende oorzaken vind je hieronder.

1. Het tweede spoor-traject wordt te laat gestart


Een re-integratie tweede spoor moet uiterlijk in week 52 van de arbeidsongeschiktheid worden gestart. Dat is zes weken na de eerstejaarsevaluatie. Wanneer je te laat start met een tweede spoor-traject heb je te weinig tijd om de werknemer te laten re-integreren. Dit kan ertoe leiden dat de re-integratie mislukt en de eindtermijn van twee jaar of 104 weken al in zicht komt.

De gevolgen daarvan zijn zowel voor jou als werkgever als voor je werknemer erg vervelend. Ook omdat dit ertoe kan leiden dat UWV de re-integratie-inspanning als onvoldoende beoordeeld. Dit levert je als werkgever mogelijk juridische problemen op.

2. Er is gebrek aan expertise en communicatie


Re-integreren is een proces waar veel expertise voor nodig is. Er zijn nogal wat regels en richtlijnen, waaronder de Wet verbetering poortwachter (Wvp), en het is noodzakelijk om dit traject op detailniveau te managen.

Wanneer een re-integratie tweede spoor mislukt, heeft dit vaak te maken met een gebrek aan expertise. Werkgevers kiezen er bijvoorbeeld voor om het traject zelf te leiden, terwijl ze niet over voldoende kennis beschikken. Ook gebrekkige communicatie met de cliënt, de arbo- of bedrijfsarts en de re-integratiecoach kan hierin een rol spelen.Bij People in Place streven we naar korte lijnen met alle betrokken partijen om een re-integratietraject zo goed mogelijk te laten verlopen.

3. De relatie tussen werkgever en werknemer is niet goed


Wanneer de relatie tussen de werkgever en de verzuimende werknemer niet goed is, heeft dit negatieve gevolgen voor het re-integratietraject. Goede onderlinge communicatie is zelfs essentieel voor het slagen van de re-integratie. Dit kan bemoeilijkt worden door onderlinge spanningen of door een arbeidsconflict,

4. De werknemer werkt onvoldoende mee


Soms mislukt de re-integratie omdat de werknemer onvoldoende meewerkt en niet de vereiste inspanning toont die hiervoor nodig is. De werknemer is bijvoorbeeld niet goed bereikbaar voor de werkgever, de re-integratiecoach of de arbo- of bedrijfsarts. Wanneer er niet proactief door de werknemer wordt meegewerkt, is het bijzonder lastig om het traject te laten slagen.

Als een werkgever dit constateert, dient de werkgever een waarschuwingsbrief naar de werknemer te sturen, met de melding dat niet meewerken kan leiden tot een loonstop. Wordt dit niet gedaan door de werkgever en volgt er geen bevredigend of naar behoren re-integratieresultaat volgens UWV, kan er alsnog een sanctie voor de werkgever volgen.Wij adviseren wel eerst altijd open het gesprek met elkaar aan te gaan om zaken niet op de spits te drijven.

5. De focus ligt op dossiervorming en niet op resultaat


Om de inspanningen van een re-integratietraject goed te kunnen meten, is dossiervorming een essentieel onderdeel hiervan. Ook vanuit de Wet verbetering poortwachter wordt er van jou als werkgever verwacht dat je een dossier bijhoudt over de inspanningen rondom re-integratie spoor 2.

Het bijhouden van zo’n dossier is om meerdere redenen essentieel. Toch kan dit ertoe leiden dat de focus vooral ligt op het dossier zelf en niet op het resultaat in de praktijk. Een dossier kan nog zo goed worden bijgehouden, maar uiteindelijk draait het erom dat de re-integrerende werknemer praktisch wordt ondersteund en geholpen.

Als een werknemer vindt dat er door de werkgever onvoldoende inspanningen worden geleverd, kan deze een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV of een verzoek indienen bij de werkgever voor een ander re-integratiebureau. Zorg wel dat altijd alles netjes in overleg gaat. En natuurlijk adviseren we ook hier altijd eerst open het gesprek met elkaar aan te gaan.

6. De term ‘passend werk’ wordt verkeerd begrepen


Wanneer een werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte re-integreert in spoor 2, is het vinden van passend werk een belangrijke stap. Toch wordt deze term vaak verkeerd begrepen. Met passend werk wordt bedoeld dat de werknemer een baan vindtdie aansluit bij zijn of haarkrachten en bekwaamheden, tenzij die in redelijkheid niet aan de werknemer kan wordenopgedragen. Andere belangrijke factoren die van belang zijn is de structurele aard van het werk endat de verdienste dichtbij het oorspronkelijk loon moet liggen (minstens 65%).

Uiteraard spelen de wensen en ambities van de werknemer een belangrijke rol in deze keuze, maar passend werk hoeft niet altijd een droombaan te zijn. Het gaat er juist om dat het werk duurzaam geschikt is.Natuurlijk streven we er bij People in Place wel naar om samen met je werknemer een baan te vinden waarin hij of zij echt gelukkig kan zijn.

7. De belasting is groter dan de belastbaarheid


Het komt regelmatig voor dat de belastbaarheid van de re-integrerende werknemer verkeerd wordt ingeschat. Vaak ontstaat zo’n verkeerde inschatting door een combinatie van factoren. Zo kan het gebeuren dat de werknemer zichzelf overschat of uit ongemak of schuldgevoel sociaal wenselijke antwoorden geeft op de vragen van de arbo- of bedrijfsarts.Daarnaast kan de arbo-arts een over- of onderschatting maken.

Dit leidt ertoe dat de werknemer een baan krijgt aangeboden waarvan de belasting fysiek of mentaal te hoog is. De re-integratie loopt hierdoor spaak omdat de werknemer een terugval krijgt. Het herstel duurt hierdoor langer, soms zo lang dat de re-integratie mislukt.

Wat kun je als werkgever doen na mislukken spoor 2?

Is re-integratie tweede spoor mislukt voor jouw werknemer? Of dreigt dit traject te mislukken of te lang te duren? Dan kun je als werkgever diverse stappen zetten om het re-integratietraject alsnog te laten slagen. Hoe je dat aanpakt, ontdek je in het stappenplan hieronder.

1. Schakel een (andere) professionele re-integratiecoach in


Het leiden en managen van een re-integratietraject spoor 2 is niet eenvoudig. Zeker wanneer je als werkgever niet over adequate kennis beschikt over dit onderwerp. Om de slagingskans van een mislukt of onvoltooid re-integratietraject te vergroten, is het daarom verstandig de hulp in te schakelen van een professionele re-integratiecoach.

People in Place helpt je hier graag mee op weg. Wij geloven dat je als organisatie pas écht het verschil kunt maken wanneer de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dat geldt ook voor werknemers die re-integreren na langdurige arbeidsongeschiktheid of ziekte. Soms kan het ook verstandig zijn over te stappen naar een andere re-integratiebureau omdat die net een andere aanpak hanteert of een betere klik heeft met je werknemer om het gewenste resultaat te bereiken.

2. Repareer het traject op basis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp)


Het mislukken van een tweede spoor-re-integratie kan, zoals je inmiddels weet, veel oorzaken hebben. Meestal ligt de oorzaak in een verkeerde aanpak en uitvoering. Door het traject samen met een re-integratiecoach te herzien op basis van de Wet verbetering poortwachter, ontdek je welke factoren aan het mislukken van het traject bijdroegen en hoe je deze struikelblokken kunt wegnemen.

Er kan zijn geconstateerd dat er een onjuist zoekprofiel is opgesteld en dat er wel degelijk functiemogelijkheden zijn voor de werknemer. Er zou dan om een deskundigenoordeel kunnen worden gevraagd. Het is in iedergevalbelangrijk is dat alle betrokken partijen (werkgever, werknemer, re-integratiebureau, arbodienst, bedrijfsarts) met elkaar in gesprek gaan en de situatie met een frisse blik bekijken.

Meer weten? Vraag ons vrijblijvend om advies

Is een re-integratie tweede spoor mislukt binnen jouw organisatie? Of loopt de periode van twee jaar of 104 weken af en is de re-integratie nog niet voltooid? Dan denkt People in Place graag met je mee over een passende oplossing.

Benieuwd naar de mogelijkheden? People in Place gaat graag met je in gesprek. Neem via onderstaande button contact met ons op of bel ons op telefoonnummer 078-6111040.

Zoeken