Menu Zoeken Coaching in de natuur 078 - 6 111 040

Rechten plichten tweede spoor

Rechten en plichten van re-integratie spoor 2

Team People in Place

Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, gaat die een re-integratietraject in. Dit traject is ingericht volgens de regels en richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Het doel: de duurzame inzetbaarheid van de werknemer vergroten en stap voor stap werken aan herstel.

Wanneer na een jaar arbeidsongeschiktheid blijkt dat er binnen de eigen organisatie geen passende werkplek kan worden geboden, komt de werknemer in re-integratie spoor 2 terecht. Dat wil zeggen dat er gezocht wordt naar een passende werkplek bij een andere organisatie.

Op deze pagina ontdek je wat de rechten en plichten zijn van zowel werknemers als werkgevers tijdens een tweedespoor-re-integratie. Ook kom je te weten wat de professionals van People in Place hierin kunnen betekenen.

Is re-integratie tweede spoor verplicht?

Is er binnen de eigen organisatie na een jaar ziekte of arbeidsongeschikt nog steeds geen passend werk te realiseren voor een werknemer? Dan is de werkgever verplicht een re-integratietraject tweede spoor op te starten. Re-integratie spoor1 blijft tot einde wachttijd parallellopen aan het 2e spoor-traject. Dit betekent dat terugkeer naar de eigen werkgever mogelijk blijft zolang de kans daarop zich aandient.

Deze verplichting staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter (WvP). Deze wet ziet erop toe dat de rechten van werknemers die ziek of arbeidsongeschikt raken goed worden beschermd en dat ze een maximale kans maken op een terugkeer naar de arbeidsmarkt, intern danwel extern.

Plichten werkgever en werknemer tijdens tweede spoor

Tijdens een spoor 2-re-integratietraject zijn zowel de werkgever als de werknemer gebonden aan verplichtingen vanuit de Wvp. Enkele voorbeelden van deze verplichtingen vind je hieronder:

 • De werkgever en de werknemer zijn beiden verplicht om optimaal bij te dragen aan een succesvolle re-integratie;
 • De werkgever is verplicht om tweede spoor aan te bieden wanneer blijkt dat eerste spoor niet mogelijk is;
 • De werkgever en de werknemer zijn beiden verplicht om minimaal eenmaal per zes weken een voortgangsgesprek te houden;
 • De werkgever en de werknemer werken samen aan een Plan van Aanpak dat eventueel in samenspraak met een arbeidsdeskundige of re-integratiecoach is opgesteld en dat aan de voorwaarden van de Wvp voldoet;
 • Na een jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid moeten de werkgever en de werknemer de oorspronkelijke re-integratiedoelen onder de loep nemen en zonodig herzien (een arbeidsdeskundig onderzoek kan hierbij helpen);
 • De werkgever is verplicht om kortdurende cursussen of trainingen aan te bieden die op korte termijn de kans op werk verhogen;
 • De werkgever is verplicht om een gedegen re-integratiedossier bij te houden en dit beschikbaar te stellen aan UWV.

Wat als de werkgever de re-integratie tegenwerkt?

Tijdens sommige re-integratietrajecten is er sprake van (onbedoelde) tegenwerking door de werkgever. De werkgever weigert dan aan de eisen van de Wvp te voldoen en zit een goede re-integratie van de werknemer in de weg. In veel gevallen gebeurt dit niet bewust, maar heeft dit te maken met een gebrek aan inhoudelijke kennis.Daarom adviseren wij altijd eerst met elkaar in gesprek te gaan om onduidelijkheden weg te nemen of de situaties voor te leggen aan UWV of het re-integratiebureau. Vaak kan dit al voor opheldering zorgen.

Wanneer een werkgever de re-integratie bewust of onbewust blijft tegenwerken, kan dit niettemin verstrekkende gevolgen hebben. UWV toetst namelijk streng of de inzet van de werkgever afdoende is en of die aan de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter heeft voldaan. Als hieruit tekortkomingen naar voren komen, leidt dat tot sancties, denk bijvoorbeeld aan een loondoorbetalingsssanctie na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer kan bij onvrede een deskundigenoordeel aanvragen voor 100 euro.

Welke rechten heeft een werknemer tijdens spoor 2?

 • Wanneer een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt raakt, heeft die diverse rechten waarop die aanspraak kan maken. Deze rechten zijn bedoeld om de positie en de duurzame inzetbaarheid van de werknemer te beschermen.
 • In de tweedespoor-re-integratie hoeft de werknemer geen werk te accepteren dat niet passend is. Hiermee worden werkzaamheden bedoeld die niet of onvoldoende aansluiten op de functionele mogelijkheden (zie de pagina over FML), de vaardigheden en capaciteiten en de salarisverwachting (maatmanloon). Ook moet het werk structureel van aard zijn.
 • De werknemer heeft recht op ondersteuning van een re-integratiebureau en mag in overleg een ander bureau voordragen wanneer die geen klik voelt met de betreffende re-integratiecoach. Die klik wordt vaak bepaald door de competenties en onafhankelijkheid van de re-integratiebegeleider en door de persoonlijke relatie tussen begeleider en cliënt.
 • Wanneer de werknemer het gevoel heeft dat het re-integratietraject niet naar behoren verloopt, of wanneer die hier sterke of zelfs sluitende aanwijzingen voor heeft, mag die een onafhankelijk deskundigenoordeelaanvragen bij UWV.
Team People in Place

Meer weten? Vraag ons vrijblijvend om advies

People in Place helpt organisaties om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Het bevorderen van de vitaliteit van werknemers staat daarin centraal. Daartoe behoort ook de re-integratie van ziek en arbeidsongeschikt personeel.

Bij People in Place bieden we deskundige re-integratiebegeleiding in het tweede spoor, maar ook in het eerste spoor en derde spoor. We hebben diepgaande kennis van de regels en richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter en beschikken over de juiste tools om de duurzame inzetbaarheid van re-integrererende medewerkers te vergroten.

Wil je meer weten over de rechten en plichten van tweede spoor re-integratie? Of heb je hulp nodig bij een specifieke uitdaging binnen je organisatie? Dan gaat People in Place graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Neem via onderstaande button contact met ons op of bel ons op telefoonnummer 078-6111040.

Wij zijn u graag van dienst

Bekijk ons team
Zoeken